De første menneskene i Norge

Etter som isen trakk seg tilbake, fulgte menneskene etter og ifølge de siste funnene innen arkeologisk forskning er man i dag rimelig sikker på at de første som bosatte seg her kom via Sverige. Antakelig kom de i båt og fulgte kysten nordover langs Båhuslen til Oslofjorden. Denne anses å ha vært hovedruten. En annen rute gikk over Doggerland, en del av Nordsjøen som var tørrlagt, til Sørvestlandet. En noe senere rute gikk via Russland og Finland til Finnmark.

Enkelte dateringer antyder at de første menneskene kom på slutten av istiden. De eldste dateringer angir bosettinger til 9200 – 9000 f. Kr. Per i dag regnes en boplass i Vestfold å være den eldste i Norge. Ellers er det gjort funn fra denne første perioden langs store deler av kysten fra Østfold, Vestfold, Agder, Ryfylke, Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag.  Bosettingene i denne perioden, eldre steinalder, omtales som fosnakulturen, en fangst- og sankekultur. I verdenshistorien utgjør eldre steinalder epoke på over to millioner år.